Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Κυβερνοασφάλειας

Δεσμεύομαι να τηρώ τα ακόλουθα:

1. Θα χρησιμοποιήσω υπεύθυνα τις γνώσεις και δεξιότητες κυβερνοασφάλειας που θα αποκτήσω στο πλαίσιο της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ με μοναδικό σκοπό την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα:

1.1. Θα ενημερώνω πλήρως όποιον μου επιτρέπει την πρόσβαση σε σύστημα που κατέχει ή ελέγχει ή δέχεται βοήθεια από εμένα σε θέματα κυβερνοασφάλειας ή πιθανώς επηρεάζεται από τις σχετικές με την κυβερνοασφάλεια ενέργειές μου για:

1.1.1. το τί ακριβώς κάνω,
1.1.2. γιατί σκοπεύω να το κάνω και
1.1.3. ποιές είναι οι πιθανές επιπτώσεις του (αρνητικές και θετικές).

1.2. Θα ενημερώνω εγκαίρως τον Σύμβουλο της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ για οποιοδήποτε ρήγμα ασφαλείας ή ευπάθεια ανακαλύψω εντός και εκτός των δραστηριοτήτων της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ, εφόσον αυτό δεν έχει δημοσιευθεί ήδη.
1.3. Θα ακολουθώ τους κανονισμούς λειτουργίας της ΛΕΚΑ @ΠΑΜΑΚ, του MSNlab και του ΠΑΜΑΚ, καθώς και κάθε σχετική νομοθεσία κατά την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας.

2. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις γνώσεις και δεξιότητες κυβερνοασφάλειας προς βλάβη οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήματος. Ενδεικτικά:

2.1. Δεν θα μοιραστώ με οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό προσωπικά δεδομένα ή ρήγματα ασφάλειας ή ευπάθειες, με την επιφύλαξη του 1.2, που θα ανακαλύψω μέσα από δραστηριότητες κυβερνοασφάλειας εντός και εκτός της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ.
2.2. Δεν θα πραγματοποιήσω απόπειρες επιθέσεων εναντίον οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήματος. Θα συμμετέχω μόνο σε ελεγχόμενες και προγραμματισμένες δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ, όπως εξάσκηση ή εκμάθηση τεχνικών και εργαλείων, καθώς και συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
2.3. Δεν θα πραγματοποιήσω δοκιμές διείσδυσης (pentest) σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα, ούτε θα παρέχω σχετική συνδρομή ή συμβουλές σε τρίτους εκτός της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ, αν δεν μου έχει παρασχεθεί ρητή άδεια από τον Σύμβουλο της ΛΕΚΑ @ΠΑΜΑΚ.

Κατανοώ ότι η παραβίαση των παραπάνω δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε άμεση διαγραφή μου από τη ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ, πέρα από πιθανές πειθαρχικές ή/και νομικές συνέπειες που θα έχω.