Δεοντολογία

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Κυβερνο-Ασφάλειας

Δεσμεύομαι να τηρώ τα ακόλουθα:

1. Θα χρησιμοποιήσω υπεύθυνα τις γνώσεις και δεξιότητες κυβερνο-ασφάλειας που θα αποκτήσω στο πλαίσιο της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ με μοναδικό σκοπό την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα:

1.1. Θα ενημερώνω πλήρως όποιον μου επιτρέπει την πρόσβαση σε σύστημα που κατέχει ή ελέγχει ή δέχεται βοήθεια από εμένα σε θέματα κυβερνο-ασφάλειας ή πιθανώς επηρεάζεται από τις σχετικές με την κυβερνο-ασφάλεια ενέργειές μου για:

1.1.1. το τί ακριβώς κάνω,
1.1.2. γιατί σκοπεύω να το κάνω και
1.1.3. ποιές είναι οι πιθανές επιπτώσεις του (αρνητικές και θετικές).

1.2. Θα ενημερώνω εγκαίρως τον Σύμβουλο της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ για οποιοδήποτε ρήγμα ασφαλείας ή ευπάθεια ανακαλύψω εντός και εκτός των δραστηριοτήτων της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ, εφόσον αυτό δεν έχει δημοσιευθεί ήδη.
1.3. Θα ακολουθώ τους κανονισμούς λειτουργίας της ΛΕΚΑ @ΠΑΜΑΚ, του MSNlab και του ΠΑΜΑΚ, καθώς και κάθε σχετική νομοθεσία κατά την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων κυβερνο-ασφάλειας.

2. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις γνώσεις και δεξιότητες κυβερνο-ασφάλειας προς βλάβη οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήματος. Ενδεικτικά:

2.1. Δεν θα μοιραστώ με οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό προσωπικά δεδομένα ή ρήγματα ασφάλειας ή ευπάθειες, με την επιφύλαξη του 1.2, που θα ανακαλύψω μέσα από δραστηριότητες κυβερνο-ασφάλειας εντός και εκτός της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ.
2.2. Δεν θα πραγματοποιήσω απόπειρες επιθέσεων εναντίον οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήματος. Θα συμμετέχω μόνο σε ελεγχόμενες και προγραμματισμένες δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ, όπως εξάσκηση ή εκμάθηση τεχνικών και εργαλείων, καθώς και συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
2.3. Δεν θα πραγματοποιήσω δοκιμές διείσδυσης (pentest) σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα, ούτε θα παρέχω σχετική συνδρομή ή συμβουλές σε τρίτους εκτός της ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ, αν δεν μου έχει παρασχεθεί ρητή άδεια από τον Σύμβουλο της ΛΕΚΑ @ΠΑΜΑΚ.

Κατανοώ ότι η παραβίαση των παραπάνω δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε άμεση διαγραφή μου από τη ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ, πέρα από πιθανές πειθαρχικές ή/και νομικές συνέπειες που θα έχω.